اخبار برگزیده

نفس کشیدن درشهر امن اثر ریه هایی استکه هنوزبوی گازخردل میدهد

نبض زندگی در رگ "امنیت" می تپد.اگر برایش خون نداده باشی,خون به پاخواهد کرد .
1 نفس کشیدن در شهر امن,

       الفخون بهای ریه هایی استکه هنوز بوی گاز خردل می دهند .
        ب وهدیه مردانی استکه روی صندلی های چرخ دار نشسته اند .
         ج وتجلی خون شهیدان استکه نمادواسطوره مردانگی وغیرت هستند .
2 هروقت هوس آزادی به سرت زدراه همت یا چمران رابرواینهاتورابه رهایی ازخودمیرسانند
   قلب این شیرمردان بزرگ الان درسینه عاشقانی می تپد که امنیت وآرامش رابه مردم نجیب هدیه میکنند .
3امن ماندن خانه مان را مدیون قاسم سلیمانی هاهستیم .او یک شخص نیست.یک فرهنگ است.فرهنگی که حرمت خانه را از جان عزیزتر می داند .


نفس کشیدن درشهر امن اثر ریه هایی استکه هنوزبوی گازخردل میدهد

نفس کشیدن درشهر امن اثر ریه هایی استکه هنوزبوی گازخردل میدهد

نفس کشیدن درشهر امن اثر ریه هایی استکه هنوزبوی گازخردل میدهد

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها